Dear Elmo,

Stop making Tickle-Me-Elmos you freaking pervert.

-Luigi

Dear Telmo,

Hello!!! Welcome to wiichat, home of the brave....

-Luigi